Produkt dnia
77 Fresh Mint 20 mg
77 Fresh Mint 20 mg

15,90 zł

szt.
77 Peach & Mint 20 mg
77 Peach & Mint 20 mg

15,90 zł

szt.
77 Classic Tobacco 20 mg
77 Classic Tobacco 20 mg

15,90 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie
Polityka prywatności

Polityka prywatności 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez nasz sklep nietrentowy. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO  ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOI RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO) INFORMUJEMY: 

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

 

Administratorem Twoich danych osobowych prowadzony jest spółka: 77 Group sp. z o.o., ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków, NIP: 6751740806, REGON: 387707640 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków,
 • przez e-mail: customer.support@77group.me.

 

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków,
 • przez e-mail: customer.support@77group.me.

 

 • DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

Jeśli zamierzasz założyć konto użytkownika (tzw. „Konta Klienta”) oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem sklepu nietrentowego i świadczeniem poszczególnych w ramach jego funkcjonalności.

 

 • CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz podczas składania zamówienia na nasze produkty za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego pod nazwą: get-77 (get-77.com) lub podczas rejestracji konta użytkownika (tzw. „Konta Klienta”) funkcjonującego w ramach sklepu internetowego get-77 (get-77.com).

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które podajesz wysyłając do nas wiadomość, składając reklamację, lub odstępując od umowy. Przetwarzamy także Twój numer rachunku bankowego, z którego będziesz dokonywał płatności lub na który my dokonamy zwrotów. W przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP. 

 W związku z powyższym będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:

 • umożliwienia Ci złożenia zamówienia na towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego,
 • umożliwienia Ci zarejestrowania konta użytkownika (tzw. „Konta Klienta”) w ramach sklepu internetowego,
 • opłacenia zamówienia, w zakresie o którym mowa powyżej,
 • wykonywania zawartej umowy sprzedaży dotyczącej dystrybuowanych przez nas towarów w sklepie internetowym, w tym w celu realizacji uprawnień konsumenckich oraz w celu obsługi posprzedażowej towarów przez nas dystrybuowanych oraz rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych,
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail niepublicznych informacji handlowych, środkami komunikacji elektronicznej (tzw. newsletter), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. w formie wiadomości e-mail – jeżeli wyraziłeś na to osobną zgodę.

 

 • PODSTAWA PRZETWARZANIA

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda w zakresie rejestracji konta użytkownika (tzw. „Konta Klienta”) w ramach sklepu internetowego, tj. art.  6 ust. 1 pkt a) RODO;
 • Twoja zgoda w zakresie prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail niepublicznych informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej; tj. art.  6 ust. 1 pkt a) RODO oraz nasz uzasadniony interes w zakresie prowadzenia działań o charakterze marketingowym, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 • umowa sprzedaży dystrybuowanych przez nas towarów w sklepie internetowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na należytej obsłudze klienta sklepu internetowego i prawidłowym wykonywaniu danej umowy sprzedaży dotyczącej dystrybuowanych przez nas towarów w sklepie internetowym, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych oraz polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ciążące na nas obowiązki prawne związane z realizacją uprawnień konsumenckich związanych z korzystaniem przez naszych klientów ze sklepu internetowego tj. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na uczestnictwo w niepublicznej akcji promocyjnej wymagającej osobnej rejestracji, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie Twoje dane na podstawie osobnej zgody tj. na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 • KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W zakresie określony w punkcie 4. powyżej będą przetwarzane dane osobowe przekazane w odpowiednich formularzach dotyczących złożenia zamówienia lub założenia konta użytkownika (tj.: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, adres dostawy) oraz w związku z realizacją zamówienia przetwarzamy także numer rachunku bankowego, a w przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP oraz w zakresie działań o charakterze marketingowym (tj. imię, nazwisko, adres e-mail).

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu, a także w okresie, w którym przysługują stronom umowy roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).

W zakresie, w jakim udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaprzestaniemy przetwarzać Twoich danych osobowych niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody albo najpóźniej po 2-letnim okresie braku aktywności z Twojej strony (brak transakcji w ramach sklepu internetowego, brak reakcji na nasze wiadomości marketingowe), liczonym od końca roku kalendarzowego,  w którym ww. 2-cio letni okres upływa, o ile nie zachodzą okoliczności wskazane w akapicie pierwszym niniejszego punktu, powyżej.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego zaprzestaniemy przetwarzać Twoich danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu od Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych albo najpóźniej po 2-letnim okresie braku aktywności z Twojej strony (brak transakcji w ramach sklepu internetowego, brak reakcji na nasze wiadomości marketingowe), liczonym od końca roku kalendarzowego,  w którym ww. 2-cio letni okres upływa o ile nie zachodzą okoliczności wskazane w akapicie pierwszym niniejszego punktu, powyżej.

 

 • ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, usługi płatnicze oraz inne usługi. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 

 

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

W przypadku gdy będzie to konieczne ze względu na usługi świadczone na rzecz Administratora przez podmioty trzecie, o których mowa w akapicie powyżej, zastrzegamy możliwość przekazywania Twoich danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Unią Europejską. Gwarantujemy, że przekazanie będzie w każdym przypadku zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych. 

 

 • TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w celu założenia i prowadzenia konta użytkownika (tzw. „Konta Klienta”) oraz w celu prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej - wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych: 
 • w celach prowadzenia działań marketingowych będzie oznaczało, że nie będziesz otrzymywał od nas więcej niepublicznych informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej o produktach, usługach i niepublicznych akcjach skierowanych do pełnoletnich konsumentów, oraz będzie oznaczało utratę ewentualnych, innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego,  
 • w celu prowadzenia konta użytkownika (tzw. „Konta Klienta”) będzie oznaczało, że nie będziesz mógł korzystać z powyższej funkcjonalności w ramach sklepu internetowego oraz utratę ewentualnych, innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy założyli konto użytkownika (tzw. „Konta Klienta”),
 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – skorzystanie z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych będzie oznaczało, że: 
 • nie będziesz otrzymywał od nas więcej niepublicznych informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz utratę ewentualnych innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego,
 • nie będziesz mógł korzystać z konta użytkownika (tzw. „Konta Klienta”) w ramach sklepu internetowego oraz utratę ewentualnych, innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy założyli konto użytkownika (tzw. „Konta Klienta”),
 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 3. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1. lub 2. powyżej).

Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. 

Obowiązek podania danych.

Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolny, jednakże jest to konieczne do złożenia zamówienia w ramach sklepu internetowego i zawarcia umowy sprzedaży towarów dostępnych w sklepie internetowym lub założenie konta użytkownika w ramach sklepu internetowego (tzw. „Konta Klienta”),

Wyrażenie zgód w celu prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania informacji i materiałów marketingowych, jest dobrowolne i nie jest wymagane do złożenia zamówienia w ramach sklepu internetowego, jednak wyrażenie jej umożliwia otrzymywania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej oraz przyznanie ewentualnych, innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego.   

Założenie konta użytkownika w ramach sklepu internetowego (tzw. „Konta Klienta”) jest dobrowolne i nie jest wymagane do złożenia zamówienia w ramach sklepu internetowego, jednak założenie go umożliwia korzystanie z powyższej funkcjonalności w ramach sklepu internetowego oraz umożliwia uzyskanie ewentualnych, innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy założyli konto użytkownika (tzw. „Konta Klienta”). 

Ponadto brak Twojej zgody, w zależności od celu, w jakim dane są podawane może skutkować:

 • brakiem możliwości zarejestrowania konta użytkowania w sklepie internetowym;
 • brak możliwości korzystania z usług sklepu internetowego;
 • brak możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym;
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w sklepie internetowym.

Prawo wycofania zgody.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane przez nas wyłącznie na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (dane kontaktowe w punkcie 1. lub 2. powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu.

Ponadto przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-193).

 

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl